پاورپوینت Polymer Flooding - بیست و دو اسلاید

پاورپوینت Polymer Flooding - بیست و دو اسلاید

پاورپوینت Polymer Flooding - بیست و دو اسلاید

پاورپوینت Polymer Flooding 

پاورپوینت Polymer Flooding 

پاورپوینت Polymer Flooding 

پاورپوینت Polymer Flooding 

lمعادله زیرنشان می دهد که  mobility ratio را با ترکیبی از تغییرات نفوذ پذیری سنگ به سیالات تولیدی وتزریقی و/یا تغییرات ویسکوزیته می توان تغییر داد.